aanvraag offerte nl

Vraag hier uw gratis offerte aan.

(antwoord binnen de 5 dagen)

Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het contract.
 2. Deze voorwaarden hebben voorrang op eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever mits deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. Een algemene verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Huidige algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld met bijzondere voorwaarden, die in de offerte worden vermeld. Er kan enkel afgeweken worden van deze voorwaarden mits onze uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring.

Offertes en opdrachten

 1. Al onze offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij anders vermeld. De aannemer is slechts gebonden, nadat de opdrachtgever de offerte met algemene voorwaarden heeft ondertekend.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de plannen en documenten, die door de opdrachtgever bij de prijsvraag worden ter beschikking gesteld. Zij omvatten alle prestaties die in de offerte uitdrukkelijk vermeld zijn. Elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport, en elke nieuwe belasting of heffing leidt tot een prijsherziening volgens overeen te komen modaliteiten.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn de hoeveelheden in de offerte steeds vermoedelijk en worden de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden opgemeten en gefactureerd.
 4. De in de offerte genoemde prijzen zijn in euro uitgedrukt en steeds exclusief B.T.W.. Alle belastingen en heffingen zijn ten laste van de opdrachtgever.

Uitvoeringstermijn

 1. De aanvangsdatum van de werken wordt in gemeenschappelijk overleg bepaald, doch de uitvoeringstermijn gaat ten vroegste in nadat de aannemer het voorschot van de opdrachtgever heeft ontvangen. De offerte wordt enkel als bindend beschouwd van zodra deze offerte met de algemene voorwaarden is ondertekend door de opdrachtgever.
 2. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen en wordt enkel als inlichting gegeven. Hij is niet van strikte toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de uitvoering der werken moet rekening gehouden worden met een minimumtemperatuur van 5°, weerverletdagen, wettelijke verlofdagen, zaterdagen, zondagen, feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen, compensatierustdagen,… Deze worden niet als werkdagen beschouwd.

Vertraging in de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, ontbinding en/of verbreking van de overeenkomst lastens Isodomo.

Materialen

  1. Onmiddellijk nadat de materialen op het werk zijn afgeleverd, dient de opdrachtgever deze in verzekerde bewaring te houden. Hij draagt het
   risico voor diefstal en voor alle directe of indirecte schade, welke aan deze goederen mocht ontstaan.
  2. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze over­een­komst onze eigendom en is de opdrachtgever er slechts de houder van. Wij mogen ze zonder zijn toestemming weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer de opdrachtgever al zijn schul­den aan ons gedelgd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mogen wij de betaalde voorschotten houden ter gehele of gedeeltelijke vergoeding van onze schade.
  3. De overdracht der risico’s zoals bedoeld in de artikelen 1788-1789 B.W. gebeurt naarmate de werken uitgevoerd worden of de materialen worden geleverd.

Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdbaar zijn, die de uitvoering zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht waarbij de aannemer recht heeft op herziening of ontbinding van de overeenkomst.

Facturatie en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de facturatie als volgt:
  bij de ondertekening van de offerte : 10% van de aannemingssom
  bij de levering van de stellingen : 30%
  binnen de 5 dagen na opstart van de werf : 40% van de aannemingssom
  bij oplevering : het saldo van de aannemingssom 20%.
 2. Bij werken die betrekking hebben op maatwerk zoals bijvoorbeeld buitenschrijnwerk, bedraagt het voorschot 50%. Bij een eventuele annulering of verbreking door de opdrachtgever moet deze de integrale aannemingsprijs betalen, onverminderd de bepalingen van artikel XII van deze voorwaarden.
 3. De aannemer heeft het recht om, voor of tijdens levering of montage, van de opdrachtgever het stellen van een betalingsgarantie te vorderen ten bedrage van de volledige hoofdsom en – zolang deze garantie niet is verstrekt – zijn verplichtingen op te schorten.
 4. Compensatie tussen sommen, die betrekking hebben op verschillende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Verzuim van de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige contractuele verplichting, alsmede wanneer de aannemer duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent een verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor gerede twijfel kan ontstaan dat deze zijn contractuele verplichtingen niet zal kunnen nakomen, en verder in geval van faillissement of van aanvraag tot gerechtelijk akkoord, wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn en heeft de aannemer het recht mits een voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van de aannemer, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Metingswijze

 1. De hoeveelheden die per m2 zijn uitgedrukt worden gemeten in het vlak van de te bekleden oppervlakten, inclusief de overkragingen. Openingen en inhammen kleiner dan 4 m2 worden niet afgetrokken.
 2. Hoeveelheden uitgedrukt per strekkende meter worden gemeten in het vlak van de grootste lengte. Onderbrekingen kleiner dan 2 strm. worden niet afgetrokken.
 3. Hoeveelheden uitgedrukt per kg worden gemeten volgens de handelsgewichten, opgegeven door de fabrikanten-leveranciers.

Tekeningen

De door de aannemer vervaardigde tekeningen blijven zijn eigendom ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht De opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat deze niet worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld.

Montage en veiligheid

De opdrachtgever is er tegenover de aannemer volledig verantwoordelijk voor dat :

 1. de monteurs, zodra zij op de plaats van het werk aankomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en ten allen tijde zonder onderbreking kunnen voortzetten ;
 2. de werf steeds toegankelijk en berijdbaar is en tevens geschikt voor opslag en montage;
 3. rondom het bouwwerk een berijdbare verharding aanwezig is, geschikt voor het gebruik van mobiele kranen en dat rondom deze verharding de grondstrook over een minimum breedte van 5 meter geëgaliseerd is en vrij ter beschikking van de aannemer ;
 4. de te verwerken materialen aan de voet van het werk ter beschikking staan van de aannemer ;
 5. de nutsvoorzieningen, benodigd voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de aannemer, op het werk tijdig en kosteloos op ten hoogste 50 meter afstand van het werkobject ter beschikking zijn;
 6. de te leveren bekledingen kunnen worden aangebracht op en tegen een gereedstaande, afgeregelde en uitgelijnde structuur en/of draagvlak. Beschadigingen aan de te bedekken structuren, die inherent zijn aan het gekozen bevestigingssysteem, kunnen nooit ten laste van de aannemer worden gelegd ;
 7. bij aanvang van het werk alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen (zoals vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen) en andere voorzorgsmaatregelen (zoals afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren) zijn getroffen en gedurende het werk worden gehandhaafd, alles zodanig dat wordt zorg gedragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, die voldoen aan de veiligheidsreglementering. De kosten van veiligheidsvoorzieningen zijn niet bij de prijs inbegrepen, met uitzondering van de persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals: gehoorbescherming, werkhandschoenen en veiligheidshelmen, -schoenen, en -brillen en veiligheidsgordels met vanglijnen);
 8. de aannemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onderdelen, zoals voorzieningen, middelen, materialen, hulpmaterialen, machines, steigers, stellages, voertuigen, liften, ladders en dergelijke, die door de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld;
 9. eventuele voorzieningen dewelke door de veiligheidscoördinator en/of EPB-verslaggever worden opgelegd dewelke niet voorzien waren bij de offerte, zijn niet in de prijs van de offerte inbegrepen en zullen afzonderlijk aan de opdrachtgever aangerekend worden. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet halen van een E-peil. De opdrachtgever dient tijdig alle nodige informatie dienaangaande te bezorgen.

Onderbreking van de montage

 1. De prijzen van de aannemer zijn gebaseerd op een eenmalige levering en een ononderbroken montage, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk de levering en/of montage in een bepaalde fasering is overeengekomen. De prijzen zijn berekend op een uitvoering gedurende de normale arbeidsregeling volgens de van toepassing zijnde reglementaire en conventionele bepalingen. Overuren, werken tijdens de weekends, wettelijke feestdagen of verlofdagen zijn niet inbegrepen.
 2. Indien de aannemer door omstandigheden, welke hem niet kunnen aangerekend worden, de montagewerkzaamheden niet geheel ononderbroken kan uitvoeren, behoudt hij zich het recht voor het tot op dat moment gereed gekomen gedeelte op te leveren en dienovereenkomstig te factureren.
 3. Alle schade en kosten, welke ontstaan doordat de werkzaamheden worden onderbroken, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Overuren en wachturen van het door de aannemer gebruikte personeel zullen worden verrekend volgens de op dat ogenblik geldende uurlonen. Verloren arbeidsuren als gevolg van het uitvallen van de stroomvoorziening of door andere – niet aan de aannemer toerekenbare – oorzaken zullen voor rekening zijn van de opdrachtgever.

Wijzigingen van de opdracht

 1. Zelfs in geval van absoluut forfait zullen de wijzigingen of bijkomende werken die bevolen worden door de opdrachtgever en de er voor verschuldigde prijs bewezen kunnen worden met alle rechtsmiddelen, inbegrepen vermoedens of een onbetwist gebleven orderbevestiging van de aannemer.
 2. De afschaffing van het geheel of een gedeelte van de opdracht geeft de aannemer recht op een schadevergoeding wegens winstderving van 15 % op het niet-uitgevoerde gedeelte, onverminderd de vergoeding van de door de aannemer reeds gedane kosten. Tevens dienen de reeds bestelde materialen te worden betaald door de opdrachtgever aan de aannemer.
 3. Indien de opdrachtgever een vergoeding zou eisen van de aannemer ingeval deze laatste zijn contractuele verplichtingen niet zou nakomen, dan is dit beperkt tot maximum 5% van de aannemingssom.
 4. Bij een annulatie of verbreking door de opdrachtgever, blijft het voorschot behouden door ISODOMO ten titel van schadevergoeding, onverminderd de voormelde bepalingen van artikel XII.2.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Gedurende de periode van 6 maanden na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek en die het gevolg zijn van een uitvoeringsfout, dit onder de hierna vermelde voorwaarden.
 2. Gebreken aan de geleverde materialen zijn enkel gewaarborgd indien zij gedekt worden door een certificaat van de fabrikant-leverancier dat kan verstrekt worden op uitdrukkelijke aanvraag van de opdrachtgever.
 3. Elke klacht moet worden ingediend binnen de acht dagen na de ontdekking ervan. In elk geval is elke rechtsvordering uit dien hoofde slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis kreeg van het gebrek.
 4. Gebreken, die het gevolg zijn van een gebrekkig onderhoud door de opdrachtgever, vallen buiten de waarborgverplichting, hetzelfde geldt voor schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik, door overmacht, door vorstschade of door handelingen van de opdrachtgever of zijn aangestelden.
 5. Wat betreft de isolatiematerialen, is de aannemer uitgegaan van de gegevens, welke de fabrikant of leverancier heeft verstrekt ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van die isolatiematerialen. De aannemer aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 6. De aannemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kwaliteit- of kleurverschillen van materialen, indien en voor zoveel deze verschillen binnen de toleranties vallen, die worden gehanteerd door zijn toeleveranciers.
 7. Isodomo is niet aansprakelijk voor schade aan derden. Indien Isodomo door derden wordt aangesproken voor eventuele schade, waarvoor hij krachtens deze bepalingen niet aansprakelijk is, zal de opdrachtgever de aannemer vrijwaren voor alle gevolgen.
 8. Indien de oplevering in twee fazen geschiedt, neemt de tienjarige aansprakelijkheid, voorzien in de artikelen 1792 en 2270 B.W., en voor zover dat deze van toepassing is, een aanvang op het ogenblik van de voorlopige oplevering. Deze aansprakelijkheid loopt enkel en alleen voor zover alle facturen aan Isodomo betaald zijn. 
 9. De aannemer is enkel gehouden ten aanzien van de opdrachtgever enkel voor zijn aan deel in een aansprakelijkheid. Een solidaire of in solidum veroordeling van de aannemer samen met een andere partij is bij deze uitgesloten en dus niet mogelijk.

Oplevering

 1. Onmiddellijk na het beëindigen van de aan de aannemer opgedragen werkzaamheden, dan wel na het gereed komen van fasen, of andere zelfstandige onderdelen van de werkzaamheden, zal de oplevering hiervan plaatsvinden. Een dubbele oplevering is slechts van toepassing, wanneer deze uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.
 3. In geval van weigering van de oplevering, is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de aannemer, onder opgave van de redenen, en dit binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de melding van het einde van de werkzaamheden. Bij gebreke daarvan worden de werken geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
 4. Indien er een oplevering uitdrukkelijk voorzien is in 2 fasen, dan zal de definitieve oplevering automatisch en van rechtswege plaatsvinden 1 jaar na de voorlopige oplevering en dit zonder enige mogelijkheid van verlenging.

Beëindiging en verbreking van de overeenkomst

Isodomo is steeds gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever één van zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of wanneer een factuur niet betaalt is binnen de voorziene vervaldag. Ingeval van beëindiging of verbreking van de overeenkomst, dient de opdrachtgever de reeds uitgevoerde werken te betalen, alsook de reeds bestelde materialen, alsook een verbrekingsvergoeding van 30% op het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
 2. Voor alle geschillen inzake de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de aannemer bevoegd.